Đang Đứt Cáp Quang Internet > đa số mọi người khi lướt web sẽ rất lag , WIFI Mạng rất yếu